Đánh giá

Cùng đẹp với

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
65 3864
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

doryweipang doryweipang

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
56 3935
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

nowey nowey

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
63 3858
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

hhye_y_66 hhye_y_66

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
67 3371
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

yjy5 yjy5

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
65 3606
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jiyik jiyik

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
83 3138
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

scs74 scs74

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
85 3425
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jhc174 jhc174

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
70 2856
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

gnc412 gnc412

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
76 2752
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

eg_kk eg_kk

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
38 2582
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

heony heony

13
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
78 2820
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ja_k21 ja_k21

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cằm đôi
985 9498
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Binaca Lee Binaca Lee