Đánh giá

Cùng đẹp với

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
71 7808
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage hhham_s0

3
Nose, Fat inject Trước khi phẫu thuật
Nose, Fat inject Sau khi phẫu thuật
Mũi
962 15699
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Nose, Fat inject

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage adela

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
115 11700
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage lllsabel

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 15015
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

FVelvet FVelvet

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
164 15137
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

minkkko93 minkkko93

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
157 6406
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

Utsukushi hana Utsukushi hana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
214 7905
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage rachelmariekee

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
114 9179
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage porotho

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
285 6909
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage xbro_xx

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
127 9797
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage ouob

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
282 6390
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage sumin_gg

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
180 6286
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage rouni_2

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
267 7993
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

nomont nomont

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
84 10723
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

foxshot foxshot

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
103 7865
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

niall niall

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
82 6939
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage lalalabel

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
140 8336
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

hiyome hiyome

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
150 7011
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

na_nanine na_nanine

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
204 6895
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

hiruoye hiruoye

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
54 8643
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Ingrid_mane5 Ingrid_mane5

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 6537
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Caley97 Caley97

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 7524
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage KKson

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
73 7717
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

mmins_14 mmins_14

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
53 7012
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

huei_llyy huei_llyy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
76 6794
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

emeys_sun emeys_sun

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 6101
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Noimage Eivy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
81 7213
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

bokkgg_s bokkgg_s

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
64 6221
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

naraee27 naraee27

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
56 6147
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

ley96 ley96

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 6215
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

jo_y90 jo_y90

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
85 7039
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

nadonad2 nadonad2

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
92 5666
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

jung_24 jung_24

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 5693
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

0miy 0miy

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
52 5948
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

krang krang

15
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 6482
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

eun_be eun_be

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
32 8439
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
2521 13695
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

kanghana kanghana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
456 14702
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Sarah Sarah

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 7362
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Zella Zella

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
869 12040
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

komkom komkom

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
206 9202
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Hannah Hannah

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
178 8392
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Ginny Ginny

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
136 7398
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

djbea djbea

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
163 7639
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimahhyun kimahhyun

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
158 1301
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Bella

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
149 7953
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
137 7905
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Connie Connie

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
142 8530
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Geraldine Geraldine

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
147 8327
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimnahee kimnahee

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
359 13028
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

eunae eunae