Đánh giá

Cùng đẹp với

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
103 2816
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

Noimage pp_amela

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
240 2450
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

Noimage martha47

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
52 2762
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

Noimage lowell

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
72 9060
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

ramsey ramsey

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
225 3720
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

dimoset dimoset

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
80 4121
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage msnin

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
57 4073
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

Noimage PilotG

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
51 4210
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

Noimage Josejose

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
83 3912
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

tdliecap tdliecap

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
52 3238
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

Noimage Bonbonlee

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
74 5631
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

Noimage yy1996

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
102 3459
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

jeoenye26 jeoenye26

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
76 3754
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

Noimage Tinanguyen

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
90 3470
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

piggy6 piggy6

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
68 3069
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

lright lright

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
147 3112
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

dorong dorong

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
47 3215
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

jinnyjenny jinnyjenny

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
47 2927
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

frayen frayen

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
59 3584
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ PRETTY BODY

Tên bác sĩ :

yumyum yumyum

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
11 2478
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

k_yk_78 k_yk_78

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
527 6128
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

yunseol yunseol

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
159 4832
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

goju goju

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
0 3615
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ 365 Seoul

Tên bác sĩ :

Noimage Prettycat38

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
152 4424
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Ms K Ms K

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
105 3787
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Hansot Hansot

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
95 5107
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ 365 Seoul

Tên bác sĩ :

YIN YIN

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
133 4220
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Hyunnie Hyunnie

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
112 4237
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

song-eun song-eun

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
108 4074
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Leeha Leeha

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
112 4131
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Songmimi Songmimi

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
130 4157
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Kgaga Kgaga

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
150 3603
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Jeongmi Jeongmi

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
204 6993
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

newy newy

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
103 4228
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

flowersinface flowersinface

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
144 3569
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

dahui dahui

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
676 8318
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

kristen kristen

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Hút mỡ
265 4718
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ 365 Seoul

Tên bác sĩ :

YOO YOO