Đánh giá

Cùng đẹp với

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
66 3359
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

mutte mutte

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
120 4462
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

oliemont oliemont

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
32 3127
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

ralphy ralphy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
57 3256
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

hhh_y hhh_y