Đánh giá

Cùng đẹp với

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
66 7620
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

mutte mutte

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
120 9151
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

oliemont oliemont

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
32 7479
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

ralphy ralphy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Cấy tóc
57 7471
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Trung tâm cấy ghép tóc Yonsei

Tên bác sĩ :

hhh_y hhh_y