Đánh giá

Cùng đẹp với

4
Breast augmentation Trước khi phẫu thuật
Breast augmentation Sau khi phẫu thuật
Ngực
1247 10288
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Breast augmentation

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage charlotte348

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
95 5507
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

foxshot foxshot

16
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
86 5973
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

z_ooa z_ooa

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
68 5444
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Giọt nước MBW

Tên bác sĩ :

skybr706 skybr706

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
197 15926
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Giọt nước MBW

Tên bác sĩ :

h_hye900 h_hye900

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
87 4394
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

emilly102 emilly102

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
113 4885
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

hellisw hellisw

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
78 4743
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

sienna sienna

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
94 3385
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

an_dre22 an_dre22

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
56 4515
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

s_smith8 s_smith8

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
62 3512
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

danika_im3 danika_im3

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
67 4243
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

jfferi_5 jfferi_5

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
89 4315
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Giọt nước MBW

Tên bác sĩ :

Noimage Tinanguyen

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
54 3419
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ysw11 ysw11

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
68 10629
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

kystal24 kystal24

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
48 9100
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

yjk44 yjk44

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
112 2822
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ean77 ean77

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
60 2925
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

hange04 hange04

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
28 2983
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jhee jhee

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
36 3258
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

sea_p sea_p

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
45 2694
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

silverjs silverjs

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
56 2575
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

umi78 umi78

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
16 2566
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

jiaa_14 jiaa_14

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
1562 10477
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

Sunny Sunny

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
1125 6670
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

Bonnie Lee Bonnie Lee

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
125 8788
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

Jimin Jimin

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
227 8084
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

minseon minseon

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
258 7251
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Hannah Chen Hannah Chen

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
1585 9979
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

chana chana

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
367 11326
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

chubby honey chubby honey

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
469 11333
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

ein214 ein214

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
381 8647
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

minnie kitty minnie kitty

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
365 5521
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

eungyeong eungyeong

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
195 4963
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ DEESSE

Tên bác sĩ :

chaun chaun