Đánh giá

Cùng đẹp với

4
Breast augmentation Trước khi phẫu thuật
Breast augmentation Sau khi phẫu thuật
Ngực
1247 14682
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Breast augmentation

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage charlotte348

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
95 10430
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

foxshot foxshot

16
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
86 10590
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

z_ooa z_ooa

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
68 9955
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Giọt nước MBW

Tên bác sĩ :

skybr706 skybr706

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
197 26418
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Giọt nước MBW

Tên bác sĩ :

h_hye900 h_hye900

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
87 7324
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

emilly102 emilly102

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
113 8755
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

hellisw hellisw

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
78 8230
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

sienna sienna

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
94 6140
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

an_dre22 an_dre22

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
56 8141
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

s_smith8 s_smith8

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
62 6215
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

danika_im3 danika_im3

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
67 8109
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NANA

Tên bác sĩ :

jfferi_5 jfferi_5

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
89 8372
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Giọt nước MBW

Tên bác sĩ :

Noimage Tinanguyen

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
54 5993
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ysw11 ysw11

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
68 17751
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

kystal24 kystal24

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
48 15702
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

yjk44 yjk44

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
112 5357
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

ean77 ean77

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
60 5428
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

hange04 hange04

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
28 5255
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

jhee jhee

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
36 5812
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

sea_p sea_p

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
45 5048
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

silverjs silverjs

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
56 5213
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

umi78 umi78

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
16 5483
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

jiaa_14 jiaa_14

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
1562 13567
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

Sunny Sunny

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
1125 9057
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

Bonnie Lee Bonnie Lee

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
125 13179
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

Jimin Jimin

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
227 12130
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

minseon minseon

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
258 9203
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Hannah Chen Hannah Chen

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
1585 12187
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

chana chana

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
367 16437
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

chubby honey chubby honey

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
469 15094
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ THE

Tên bác sĩ :

ein214 ein214

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
381 11613
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

minnie kitty minnie kitty

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
365 7978
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

eungyeong eungyeong

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Ngực
195 7537
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ DEESSE

Tên bác sĩ :

chaun chaun