Lời bình
Ar + Zy + T + LP (jaw line) + thread lifting + (tack) Rhino (re)
Once you have surgery !! Square jaw, chin (doll line) + cheekbone reduction + lifting + nose re-surgery + fat graft That's it! It's not a year yet, a... Xem thêm
Lời bình gần đây nhất
Không có lời chia sẻ
Mục chọn gần đây nhất
Không có mục chọn
Theo dõi
Không theo dõi
Theo dõi
Không theo dõi