Lời bình
Accusculpt, Cheekbone Reduction, Lateral Canthoplasty
Hello, my post surgery results are so natural I kind of forgot I had done something to them. I had to photoshop my cheeks all the time before my cheek... Xem thêm
Lời bình gần đây nhất
Không có lời chia sẻ
Mục chọn gần đây nhất
Không có mục chọn
Theo dõi
Không theo dõi