tư vấn

Inquiry form

Tên theo hộ chiếu *

Giới tính *

Ngày tháng năm sinh(dd/mm/yy) *
Email *
Điện thoại đi động *
Tài khoản SNS *

Surgery History *

Include the surgery history, allergy, Be as specific as possible. *
Date for Surgery(dd/mm/yy) *

Thông tin khuyến mại

TS Plastic Surgery
TS Square Jaw Reduction
₫120,078,740 ₫240,157,480

Thông tin cuối

Price
240,157,480
Discout price
120,078,740
VATPrice
0 USD

The amount due
120,078,740