Địa chỉ :
Mức độ hài lòng :
Lĩnh vực chuyên môn : Môi Hút mỡ Cấy mỡ
Bác sĩ
Jong Hyun CHA

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

:

Số năm kinh nghiệm

: 21

Jong Hyun CHA

Joon, SHIN

Khoa chuyên môn

: Bác sĩ khoa nội

Lĩnh vực chuyên môn

: Khác,Khác,Khác,Khác,Khác,Khác

Số năm kinh nghiệm

: 46

Joon, SHIN

Thời gian điều trị/bản đồ

Ngày làm việc

Thời gian làm việc