Đánh giá

Cùng đẹp với MISOODA

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 2682
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

FVelvet FVelvet

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
164 5147
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

minkkko93 minkkko93

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
157 809
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

Utsukushi hana Utsukushi hana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
214 612
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage rachelmariekee

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
114 787
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage porotho

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
285 1077
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage xbro_xx

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
127 700
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage ouob

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
282 915
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage sumin_gg

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
180 775
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage rouni_2

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
267 1555
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

nomont nomont

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
84 1526
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

foxshot foxshot

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
103 1242
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

niall niall

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
82 1191
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage lalalabel

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
140 1582
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

hiyome hiyome

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
150 1331
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

na_nanine na_nanine

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
204 1368
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

hiruoye hiruoye

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
54 1327
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ GIRIN

Tên bác sĩ :

Ingrid_mane5 Ingrid_mane5

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 1198
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Caley97 Caley97

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 1125
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage KKson

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
73 1260
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

mmins_14 mmins_14

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
53 1098
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

huei_llyy huei_llyy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
76 1322
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

emeys_sun emeys_sun

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 937
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Noimage Eivy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
81 1491
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

bokkgg_s bokkgg_s

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
64 1248
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

naraee27 naraee27

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
56 1100
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

ley96 ley96

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 1107
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

jo_y90 jo_y90

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
85 1291
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

nadonad2 nadonad2

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
92 1225
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

jung_24 jung_24

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 1318
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

0miy 0miy

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
52 1302
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

krang krang

15
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 1572
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

eun_be eun_be

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
32 2138
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
2521 7978
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

kanghana kanghana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
456 8269
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Sarah Sarah

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 1019
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Zella Zella

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
869 7220
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

komkom komkom

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
206 4106
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Hannah Hannah

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
178 3372
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Ginny Ginny

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
136 2742
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

djbea djbea

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
163 2693
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimahhyun kimahhyun

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
158 1301
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Bella

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
149 2640
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
137 3014
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Connie Connie

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
142 3778
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Geraldine Geraldine

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
147 3286
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimnahee kimnahee

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
359 7899
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

eunae eunae

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
179 3781
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

susan susan

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
497 7737
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

seungjun seungjun

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
214 5482
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ NAMU

Tên bác sĩ :

genie kim genie kim