Đánh giá

Cùng đẹp với

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
71 1523
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage hhham_s0

3
Nose, Fat inject Trước khi phẫu thuật
Nose, Fat inject Sau khi phẫu thuật
Mũi
962 7068
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Nose, Fat inject

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage adela

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
115 5166
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage lllsabel

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 5407
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

FVelvet FVelvet

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
164 7943
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

minkkko93 minkkko93

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
157 1501
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

Utsukushi hana Utsukushi hana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
214 1447
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage rachelmariekee

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
114 2023
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage porotho

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
285 1836
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage xbro_xx

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
127 1927
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage ouob

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
282 1658
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage sumin_gg

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
180 1488
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage rouni_2

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
267 2511
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

nomont nomont

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
84 2803
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

foxshot foxshot

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
103 2073
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

niall niall

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
82 2037
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage lalalabel

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
140 2521
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

hiyome hiyome

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
150 2152
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

na_nanine na_nanine

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
204 2006
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

hiruoye hiruoye

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
54 2139
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Ingrid_mane5 Ingrid_mane5

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 1869
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Caley97 Caley97

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 1919
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage KKson

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
73 2128
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

mmins_14 mmins_14

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
53 2096
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

huei_llyy huei_llyy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
76 1933
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

emeys_sun emeys_sun

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 1539
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Noimage Eivy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
81 2298
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

bokkgg_s bokkgg_s

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
64 1938
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

naraee27 naraee27

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
56 1721
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

ley96 ley96

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 1720
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

jo_y90 jo_y90

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
85 2077
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

nadonad2 nadonad2

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
92 1797
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

jung_24 jung_24

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 1803
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

0miy 0miy

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
52 1869
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

krang krang

15
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 2164
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

eun_be eun_be

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
32 2973
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
2521 8779
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

kanghana kanghana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
456 9220
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Sarah Sarah

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 1983
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Zella Zella

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
869 7755
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

komkom komkom

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
206 4755
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Hannah Hannah

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
178 3972
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Ginny Ginny

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
136 3357
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

djbea djbea

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
163 3352
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimahhyun kimahhyun

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
158 1301
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Bella

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
149 3262
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
137 3718
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Connie Connie

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
142 4345
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Geraldine Geraldine

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
147 3894
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimnahee kimnahee

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
359 8499
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

eunae eunae